Tietosuojaseloste

Kauneushoitola Terhin tietosuoja ja rekisteri seloste.

Tällä tietosuojaselosteella kuvaamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn ja tiedotamme siitä asiakkaillemme. Keräämme tietoja asiakkaiden itsensä antamina.

Rekisterinpitäjä

KaKauneushoito Terhi

Sammonkatu 6 78210 Varkaus

www.kauneushoitolaterhi.fi

terhi@kauneushoitolaterhi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Terhi Heiskanen, Kauneushoitola Terhi

0443227412, terhi@kauneushoitolaterhi.fi

Rekisterin nimi

Kauneushoitola Terhin asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja keräämisen tarkoitus on Kauneushoitola Terhin asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Tietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään.

Yhteystietojen käyttötarkoitus

Yhteydenotossa tai palautteessa jätettyjä tietoja ei säilytetä tai kerätä mihinkään rekisteriin, vaan ne poistetaan heti, kun asiakkaan asia tai palaute on hoidettu/käsitelty

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää asiakkaan / palveluiden tilaajan / rekiströidyn perustiedot kuten:

Etu- ja sukunimi

Asiakkaan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Syntymäaika

Asiakkuuden alkamisajankohta

Tiedot tilatuista ja toteutetuista palveluista ja niiden toimittamisesta

Laskutustiedot ja maksuehtotieto

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot

Terveystietoja (Käytetään selvittämään mahdollisia hoidollisia kontraindikaatioita (= vasta-aihe)

Sähköposti- ja/tai tekstiviesti markkinointiin liittyvät asiat

Tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan, jolloin asiakas- tai palvelusuhteen katsotaan olevan voimassaoleva, jatkuva tai aktiivinen. Tämän jälkeen yritys Kauneushoitola Terhi tai asiakkaan/rekisteröidyn niin pyytäessä (kts. kohta Oikeus vaatia tiedon korjaamista) henkilötiedot poistetaan turvallisesti ja asianmukaisesti tuhoamalla.

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti:

Asiakkaalta itseltään (asiakkaan oma suostumus)

Yrityksen Kauneushoitola Terhi toiminnan yhteydessä kerättyjä tietoja

Tietoja saadaan luovutuksena muista henkilörekistereistä (Timma 24h nettiajanvaraus) (rekisteröidyn/asiakkaan suostumuksella sekä oikeutettu etu).

Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin ja kortiston pitäjä (Kauneushoitola Terhi ) ei luovuta tietoja säännönmukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla ja sähköisesti käsiteltävät tiedot, materiaali ja aineisto on suojattu teknisin keinoin. Mm. palomuurein, virusturvalla, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla.

Yrityksen sisällä käyttöoikeudet on rajattu vain yhden tietyn ja valtuutetun henkilön (edellä mainittu, yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa) käsiteltäväksi. Rekisteriin talletetut henkilö- ja terveystiedot on säädetty salassapidettäviksi.

Kirjallinen ja manuaalinen materiaali ja aineisto säilytetään erillisessä lukitussa laatikossa.

Tietojen tarkastusoikeus

Asiakkaalla ja rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle: Kauneushoitola Terhi, Terhi Heiskanen terhi@kauneushoitolaterhi.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla ja rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle:  Kauneushoitola Terhi, Terhi Heiskanen terhi@kauneushoitolaterhi.fi Pyyntö tulee olla allekirjoitettu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n pykälän mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

  • Kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta.
  • Pyytää omia terveystietoja koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Pyyntö tulee olla allekirjoitettu.

Terveystietoja käsitellään vain yrityksen (Kauneushoitola Terhi)  sisällä ja niiden käyttö- ja käsittelyoikeudet on rajattu vain yhden tietyn ja valtuutetun henkilön (edellä mainittu, yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa) käsiteltäväksi. Rekisteröidyn terveystietoja kerätään ja käsitellään vain asiakkaan ja rekisteröidyn omalla luvalla ja valtuutuksella ja niiden käyttötarkoitus on ainoastaan asiakas- ja palvelusuhteeseen liittyvä (käytetään selvittämään mahdollisia hoidollisia kontraindikaatioita (= vasta-aihe) ). Rekisteriin talletetut terveystiedot sekä henkilötiedot on säädetty salassapidettäviksi.

Edellä mainituissa tapauksissa tietojen käsittelyn kieltäminen, oikaiseminen, poistaminen tai rajoittaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjän yhteyshenkilöön.

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.